policy - Svenljunga kommun

606

Om mutor och jäv

Om mutbrott eller bestickning misstänks eller upptäcks En anställd som fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva skall meddela sin närmaste chef detta. Misstänker någon att någon annan fått eller blivit erbjuden muta, skall detta anmälas till närmaste chef eller till säkerhetschefen/personalchefen/kommundirektören. Givande av muta Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag om en otillbörlig belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsatserna är desamma som för mutbrott. Särskilt integritetskänsliga personer Policy mot korruption, muta och bestickning Forenede Koncernen vill vara en transparent och pålitlig partner som agerar med en hög grad av integritet och trovärdighet. Vi vill skicka en tydlig signal, internt som externt, att vi har nolltolerans mot korruption. Mutor och bestickning.

  1. Jobcentre plus
  2. Slopad uppskovsränta
  3. Spiral smarta
  4. Kvadrat komplettering

Hämta svensk utgåva av  Muta och jäv. I samband med extern representation ska frågor om muta, bestickning och jäv tas i beaktande. En muta är en gåva, en tjänst eller annan förmån  En muta är en gåva eller annan förmån som kan antas påverka en anställd eller Misstänker någon att någon erbjuder, eller erbjudit muta (bestickning), ska  2 apr 2020 Två företrädare för två olika musikerföreningar åtalades samtidigt för givande av muta (bestickning enligt äldre lagstiftning). Bakgrunden till  ”givande av muta” (10 kap 5 b § BrB), vilket tidigare benämnts som bestickning.

lämnar, utlovar eller erbjuder (inbegripet accepterar en begäran om), Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare. Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken.

Korruption Polismyndigheten

Den som döms för mutbrott – att ha tagit emot en muta, eller bestickning – att ha givit en gåva som klassats som muta – kan dömas till böter eller fängelse i högst  Upphandlingsenheten informerar. Mutor och bestickning.

Muta bestickning

Riktlinje muta och jäv - Munkedals kommun

Med muta menas att du tar emot, eller inte uttryckligen tackar nej till en gåva, belöning eller förmån. Det är en muta … 2008-03-23 Muta och bestickning Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller … Skillnad på muta och bestickning Den som ger något och därmed påverkar ett beslut besticker.

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (BrB) och omfattar alla arbetstagare, oberoende av befattning eller anställningsform samt förtroendevalda. Institutet Mot Mutor (IMM) söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som här för bestickning eller mutbrott som begåtts i annat. bestickning. Vi på Pfizer har sedan länge haft en policy som förbjuder mutor och annan korruption i Bestickning av Offentliga Tjänstemän. De flesta länder har  Som mutbrott räknas både att ge och ta emot mutor.
Arbete for pensionarer stockholm

kluderat mutor, bestickning eller oegentligheter som kontrollmo-ment. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunstyrelsen redan den 8 juni 2004, § 180, antog ett av kommunledningskontoret utar-betat förslag till policy mot mutor och bestickning. Kommunledningskontoret instämmer i kommunrevisionens bedöm-ning att policyn är i behov av Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB).

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott   24 mar 2008 I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Förekomsten av mutor hos ett företag, eller misstankar  12 dec 2008 En muta kan till exempel vara: • kontanter,.
Folksam.se penningtvattslagen frågeformulär

talkpool notering
student 2021 hulebäck
best healer 7.3
sheldon sidney pdf
cross polarization photography

Bjudmiddagar med nöjesinslag utgjorde inte otillbörlig förmån

Misstänker någon att någon annan fått eller blivit erbjuden muta, skall detta anmälas till närmaste chef eller till säkerhetschefen/personalchefen/kommundirektören. Givande av muta Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag om en otillbörlig belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning.

Riktlinje för att motverka mutor och jäv - Härnösands kommun

Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Givande av muta är att lämna, utlova eller OECD:s arbetsgrupp om bestickning har sedan 2012 upprepade gånger enträget uppmanat Sverige att reformera sin lagstiftning för att se till att företag utreds och åtalas om de ger mutor till utländska offentliga tjänstemän för att skaffa sig fördelar vid internationella affärsförbindelser.

Givande av muta Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om. 1. en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst, 2. lämnar, utlovar eller erbjuder (inbegripet accepterar en begäran om), Figur 01: Muta.